__________________________________________

Кафедра туризму
________________________________________________
Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129а, каб. 306
Телефон: (0629) 58-75-57
E-mail: [email protected]
Facebook
Instagram: @msu_tourism


В. о. завідувача кафедри – доктор економічних наук, професор Балабаниць Анжеліка Володимирівна


Кафедра є випусковою і здійснює підготовку за наступними спеціальностями та рівнями освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
- 242 Туризм

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
- 242 Туризм


Освітня програма «Туризм» навчить професійно, якісно та максимально безпечно дарувати людям радість подорожі, зустріч із новим і дивовижним, постійно пізнавати світ та самовдосконалюватися!

Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців туристичної галузі, які здатні створювати та просувати нові туристичні продукти, удосконалювати туристичну інфраструктуру, розвивати всі види туризму, забезпечувати високу якість туристичного обслуговування, формувати інформаційну платформу розвитку туристичної сфери регіону та України в цілому. Саме на цих фахівців покладено завдання сприяти розвитку туризму України на національному і міжнародному рівнях.

В поєднанні зі знаннями організації готельної, ресторанної, екскурсійної, музейної справи та міжнародного туризму, майбутні фахівці зможуть легко адаптуватись на ринку як внутрішнього, так і міжнародного туризму.

Отримання професійних компетенцій забезпечується за рахунок проведення навчальних занять у туристичних фірмах міста, музеях; участю студентів у різноманітних науково-практичних заходах кафедри, зокрема у щорічному туристичному зльоті студентів і випускників спеціальності. До лекційних, практичних та лабораторних занять активно залучаються фахівці-практики, які мають великий досвід роботи в туристичній сфері. Окрім того, значна увага приділяється мовній підготовці. Особливою родзинкою навчання на спеціальності «Туризм» є можливість студентів набути практичних навичок роботи з туристами під час стажувань за кордоном. Для цього університетом укладені договори з вітчизняними та іноземними партнерами.

Кафедра співпрацює з туристичними підприємствами та закладами туристичної інфраструктури таких зарубіжних країн як Італія, Туреччина, Болгарія, Греція та ін. Відповідно до укладених договорів, є можливість брати участь в обміні студентами, проходити стажування та працювати під час навчання.

Декілька років поспіль студенти беруть участь у міжнародному проекті UCM - Progetto inclusione cucina Italiana - Euroest і пройти тримісячне міжнародне стажування в сфері готельного бізнесу на Адріатичному узбережжі південної Італії під час літніх канікул.

Випускники університету, які здобудуть ступінь бакалавра і отримають кваліфікацію бакалавра з туризму зможуть виконувати інформаційно-аналітичну, організаційно-управлінську роботу на посадах: фахівця зтуристичного обслуговування; організатора туристичної і готельної діяльності; організатора подорожей(екскурсій); фахівця із конференц-сервісу; фахівця із організації дозвілля; фахівця із туристичноїбезпеки; фахівця із спеціалізованого обслуговування в туризмі; інспектора з туризму; агента з організації туризму.

Випускники університету, які здобудуть ступінь магістра і отримають кваліфікацію магістра з туризму зможуть виконувати науководослідницьку, інформаційно-аналітичну, організаційно-управлінську та адміністративно-господарську роботу на посадах керівника туристичних, оздоровчих, спортивних підприємств, установ, організацій; керівника виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях, у сфері культури, відпочинку та спорту; менеджера в туристичних агентств та бюро подорожей, в готелях, закладах ресторанного господарства, в сфері культури, відпочинку та спорту; адміністратора дозвільної системи, туризмознавця, екскурсознавця, а також навчатися в аспірантурі.Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри організована відповідно до зареєстрованої в УкрІНТЕІ теми науково-дослідної роботи «Стратегія розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Приазов’я».

Основні наукові напрями кафедри: дослідження актуальних проблем в сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу; оцінка перспектив та пріоритетних напрямків розвитку туризму на регіональному, національному та міжнародному рівнях; розробка інноваційних проектів та стратегій розвитку туристичних підприємств.

Щорічно кафедрою менеджменту забезпечується організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», у рамках якої студенти, аспіранти та науковці зі всієї країни можуть відкрито обговорити та вирішити актуальні науково-практичні проблеми розвитку відповідних галузей економіки. Плідна науково-дослідна діяльність викладачів кафедри туризму сприяє не лише накопиченню інтелектуального капіталу, але й надає можливість розширювати зовнішні зв’язки кафедри, бути активною частиною сучасної наукової спільноти.

За останні п’ять років викладачі кафедри опублікували близько 150 наукових праць, які активно цитуються міжнародною науковою спільнотою. Співробітники кафедри вносять суттєвий вклад у підвищення наукового рейтингу Маріупольського державного університету.

Кафедра активно співпрацює з Маріупольською міською радою, зокрема, з Відділом розвитку туризму та промоції міської ради. Співробітництво сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців для туристичної галузі, підвищенню рівня практичної підготовки студентів, а також стимулюванню розвитку туристичної галузі та формуванню туристичного іміджу Донецького регіону.


Студентська наука

Навчальний процес здобувачів освіти спеціальності 242 «Туризм» проходить у результативному поєднанні навчання та наукових досліджень студентів під керівництвом викладачів кафедри.

Студенти залучаються до наукових досліджень кафедри, беруть участь в професійних та студентських конференціях, наукових семінарах та тренінгах. Кращі науково-дослідні роботи студентів беруть участь у Всеукраїнському конкурсі.

Наукова діяльність студентів заохочується отриманням додаткових балів до загального рейтингу при розподілі на спеціальності чи вступі на магістратуру. Студенти, які виявили наукову активність, мають можливість вступу в аспірантуру.

На кафедрі постійно діє студентське наукове товариство «Сучасні вектори розвитку туризму» (керівник - к.е.н., доцент кафедри туризму Федір Перепадя), основними напрямками роботи якого визначено:
- розвиток у здобувачів практичних навичок, знань та вмінь, які полягають у отриманні необхідних компетенцій для опрацьовання туристичної інформації, написання тез доповідей та наукових статей, підготовки презентацій, наукових доповідей та інших видів наукових творів;
- стимулювання та підтримка активної участі здобувачів у наукових та науково-практичних заходів в МДУ та поза його межами, круглих столах, воркшопах, творчих конкурсах та ін.;
- організація науково-дослідної роботи здобувачів відповідно до актуальних наукових тем кафедри туризму, сприяння зростанню науково-дослідного потенціалу здобувачів під час написання науково-дослідних робіт під керівництвом викладачів кафедри.

На кафедрі відбувається різнопланова робота із забезпечення сприятливих умов для формування та удосконалення soft skills у здобувачів спеціальності 242 «Туризм» шляхом підтримки студентських ініціатив, творчих заходів, пошукової та дослідницької діяльності, активізації внутрішніх та зовнішніх комунікаційних процесів, розробки спільних проектів із стейкхолдерами та партнерами кафедри туризму.

Високий рівень знань з туризму студенти підтверджують отриманими нагородами за результатами участі у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, турнірах.


Партнери кафедри:

- Національний авіаційний університет (м. Київ);
- Державний університет телекомунікацій (м. Київ);
- Коледж туристичного та готельного менеджменту (Кіпр);
- Київський національний торговельно-економічний університет;
- Гомельський університет ім. Франциска Скорини;
- Комунальне комерційне підприємство Маріупольської Міської Ради «М.ЄХАБ»;
- Відділ розвитку туризму та промоції Маріупольської міської ради;
- Асоціація U.C.M. - Italy Середземноморський союз шеф-кухарів – Italy;
- Мережа готелів «Sandy Beach Hotel» (м. Ларнака, Кіпр);
- 1991 Mariupol (Центр розвитку стартапів);
- ДП «Маріупольський морський торговельний порт»;
- Компанія з автоматизації CRM Travels (Краков).


Партнери кафедри:

- ТОВ «Театральний клуб» (ГРК «Посейдон»);
- ПП «Максаван» (Гранд готель);
- СПД Бедненко Г.В. ТА «Лімпопо»;
- ТОВ «Спутник»;
- ТОВ Центр подорожей «Шик Тур»;
- Маріупольська міська рада Донецької області;
- ТОВ «Азовінтур».

uCoz