__________________________________________________________________________________________________

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
______________________________________________________________________________________________________
Адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129а, каб. 316
Телефон: (0629) 58-75-53
E-mail: [email protected]


Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Заслужений працівник промисловості України Чентуков Юрій Ілліч


Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин забезпечує профільну підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальностями:
- Економіка (ОПП Міжнародна економіка)
- Міжнародні економічні відносини (ОПП Міжнародний бізнес)


У 2016 р. ліцензовано підготовку докторів філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», а у 2018 р. – за спеціальністю 051 «Економіка» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. У 2017 р. відкрито докторантуру зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини.

Логічним продовженням наукової діяльності кафедри у сфері фахової підготовки кадрів стало відкриття у 2014 р. спеціалізованої вченої ради К 12.093.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» у Маріупольському державному університеті, яку очолив д.е.н., проф. Чентуков Ю.І. З березня 2017 р. по липень 2019 р. головою спецради був д.е.н., проф. Макогон Ю.В.Перелік профільних дисциплін
Наукова діяльність

Наукова робота викладачів кафедри, студентів, які навчаються за освітніми програмами «Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес», аспірантів і докторантів кафедри спрямована на дослідження теоретичних і практичних проблем розвитку світового господарства, міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу, висвітлення актуальних питань інтеграційних процесів та регіоналізації світового господарства, розвитку міжнародної й регіональної конкурентоспроможності, міжрегіонального співробітництва, євроінтеграційного спрямування України в умовах глобалізації. Протягом останніх років дослідження виконуються відповідно до наступних науково-дослідних тем:
– держбюджетна тема «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції» (номер державної реєстрації 0111U010450, 2012-2014 рр.; керівники – д. політ. н., проф. Балабанов К. В., д. е. н., проф. Булатова О. В.);
– держбюджетна тема «Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 015U003043, 2015-2017 рр.; керівник – д. е. н., проф. Булатова О. В.);
– наукова тема «Теоретико-методологічне забезпечення та розробка інструментарію модернізаційної моделі регіонального розвитку в нових територіально-просторових умовах» (номер державної реєстрації 0118U0000551, 2018-2020 рр.; керівник – д. е. н., проф. Булатова О.В.).

Результатами проведення наукових досліджень викладачів кафедри є видання монографій «Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір» (2007), «Розвиток світового ринку туристичних послуг» (2009), «Формування валютної політики країн світу в сучасних умовах» (2009), «Потенціал розвитку світової транспортної системи» (2012), «Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів» (2012), «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції» (2014), «Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції» (2017), «Розвиток інтеграційних процесів в умовах глобальної регіоналізації» (2017); підготовка навчальних посібників з грифом МОН «Міжнародний банківський бізнес» (2003), «Міжнародні ринки ресурсів» (2006), «Міжнародна економіка» (2011), «Міжнародний туризм» (2012), «Міжнародні фінанси» (2013); підготовка посібників з грифом університету «Міжнародна інвестиційні діяльність» (2016), «Міжнародний маркетинг» (2019), «Міжнародні фінанси» (2019), конспектів лекцій, методичних розробок до навчальних курсів; публікація наукових статей у фахових виданнях, іноземних виданнях і виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, зокрема, Web of Science, та тез доповідей; захист дисертацій.

Кафедра є організатором щорічного проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір», у якій беруть участь науковці з Польщі, Грузії, Молдови та інших країн. Співорганізаторами конференції є Познанський державний економічний університет (Польща), Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія), Кагульський державний університет імені Б. П. Хаздеу (Молдова), Комратський державний університет (Молдова), Господарська академія імені Д. А. Ценова (м. Свіштоф, Болгарія), Департамент з питань економіки Маріупольської міської ради, Відділення у м. Маріуполь Донецької торгово-промислової палати.

З 2011 року кафедра видає науковий журнал «Вісник МДУ. Серія: Економіка», який входить до міжнародних наукометричних баз даних і має статус фахового видання у галузі економічних наук.

Науково-експертна робота викладачів кафедри охоплює участь у роботі наукової ради МОН України секції «Економіка», спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій Маріупольського державного університету, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Тернопільського національного економічного університету (у якості членів ради, опонентів та рецензентів).

Результати наукових розробок викладачів кафедри економіки та міжнародних економічних відносин мають практичне значення і використовуються в діяльності органів місцевої влади, підприємств, організацій та установ м. Маріуполя та Донецької області. Так, кафедрою прийнято участь у виконанні заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Донецькій області, Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області. Наукові розробки викладачів кафедри впроваджено у практичну діяльність Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної ради, Донецької торгово-промислової палати, відділення Донецької ТПП у м. Маріуполі, Департаменту з питань економіки Маріупольської міської ради, Управління культури і туризму Маріупольської міської ради тощо. Співробітництво кафедри з Маріупольською міською радою, її управліннями та департаментами розвивається у напрямі підготовки пропозицій до нормативних документів, що регламентують діяльність територіальної громади, програм соціально-економічного розвитку Маріуполя. Так, пропозиції викладачів кафедри враховано при розробці наступних програмних документів: Програм соціально-економічного розвитку м. Маріуполя, Програми антикризових заходів в м. Маріуполі, Програм розвитку малого підприємництва в м. Маріуполі, Програми науково-технічного та інноваційного розвитку, Програми розвитку туризму і курортно-рекреаційної галузі, Програми диверсифікації економіки міста, «Маріуполь: Стратегія розвитку – 2021». У 2016 р. викладачі кафедри брали участь у реалізації проекту «Відновлення врядування та примирення в охоплених конфліктом громадах України» Програми розвитку ООН в Україні.

Суттєва увага на кафедрі приділяється формуванню якісного науково-педагогічного складу. Розвиток кадрового потенціалу здійснюється за наступними напрямками:
– підготовка фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі МДУ зі спеціальностей 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини, 292 Міжнародні економічні відносини та 051 Економіка;
– підвищення кваліфікації у формі проходження наукових та науково-методичних стажувань (Інститут економіки промисловості НАН України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Університет Йорку (Велика Британія), Університет Вітаутаса Великого та Університет імені Миколаса Ромериса (Литовська Республіка), Інститут політичних наук Йоханна Скітта Університету Тарту та Естонська Академія Наук (Естонська Республіка), Латвійський Університет наук про життя та технології (Латвія), участі у професійних науково-практичних семінарах в Університеті менеджменту освіти НАПН України та Інституті вищої освіти НАПН України;
– проходження курсів підвищення кваліфікації (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Маріупольський державний університет);
– участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах.

Важливе місце у роботі викладачів кафедри відводиться керівництву науково-дослідною роботою студентів. Члени наукового товариства студентів спеціальностей «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини» є переможцями та лауреатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Міжнародна економіка», Міжнародного конкурсу студентських науково-дослідних і проектно-творчих робіт (м. Кременчук), Міжнародного конкурсу студентських науково-дослідницьких робіт з економіки на базі Комратського державного університету (Республіка Молдова), учасниками ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з міжнародної економіки, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

У рамках проведення просвітницької роботи з молоддю та з метою популяризації економічних знань кафедра проводить щорічний міський конкурс серед учнів 10-11 класів «Мій Маріуполь: реалії та перспективи економічного розвитку». Викладачі кафедри забезпечують рецензування та організовують захист робіт школярів в рамках І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; беруть участь у роботі обласної очно-заочної школи «Юний дослідник».


Партнери кафедри

Органи місцевої влади, підприємства, організації, установи
- Донецька обласна державна адміністрація: https://dn.gov.ua/ua
- Донецька обласна рада: http://donbassrada.gov.ua/?lang=ua&sec=01&iface=Public&cmd=view&args=
- Головне управління ДФС України у Донецькій області: http://dn.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/
- Департамент з питань економіки Маріупольської міської ради: https://www.facebook.com/dep.econom.marupolrada.gov.ua/
- Відділення у м. Маріуполі Донецької торгово-промислової палати: https://donetskcci.com/page-department-dcci
- Відділення АТ «Перший український міжнародний банк» «РЦ в м. Маріуполь»: https://www.pumb.ua/
- Відділення у м. Маріуполі філії АТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Запоріжжі: https://www.eximb.com/ua/bank/
- АТ КБ «Приватбанк» (Східне регіональне управління): https://privatbank.ua/
- ПрАТ «ММК ім. Ілліча»: https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ua
- ПрАТ «МК «Азовсталь»: https://azovstal.metinvestholding.com/ua
- ТОВ «Метінвест-Шіппінг»: https://metinvestholding.com/ru/about/shipping
- ТОВ «Сателліт» (м. Маріуполь).

Університети-партнери
Зарубіжні:
‑ Піттсбурзький університет (США): https://www.pitt.edu/
‑ Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі (Грузія): https://www.tsu.ge/
‑ Познанський економічний університет (Республіка Польща): https://ue.poznan.pl/pl/
‑ Комратський державний університет (Республіка Молдова): https://kdu.md/gag/
‑ Кагульський державний університет ім. Богдана Петричейку Хашдеу (Республіка Молдова): http://www.usch.md/
‑ Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (Республіка Молдова): http://www.usarb.md/
‑ Господарська академія імені Д.А. Ценова, м. Свіштов (Болгарія): https://www.uni-svishtov.bg/
‑ Західний університет Тімішоара (Румунія): https://www.uvt.ro/ro/
Вітчизняні:
‑ Київський національний торговельно-економічний університет: https://knute.edu.ua/
‑ Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: http://www.iir.edu.ua/
‑ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана: https://kneu.edu.ua/
‑ Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України: http://ief.org.ua/
‑ Тернопільський національний економічний університет: https://www.tneu.edu.ua/
‑ Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця): https://www.donnu.edu.ua/uk/
‑ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг): http://donnuet.edu.ua/
‑ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»: http://www.nmu.org.ua/ua/
‑ Львівський торговельно-економічний університет: http://www.lac.lviv.ua/
‑ Полтавський університет економіки і торгівлі: http://www.puet.edu.ua/
‑ Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка: https://nupp.edu.ua/
‑ Львівський інститут економіки і туризму: http://www.liet.lviv.ua/
‑ Бердянський університет менеджменту і бізнесу: http://www.bumib.edu.ua/uk
‑ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: https://pnu.edu.ua/
‑ ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»: https://pstu.edu/uk/

uCoz