_________________________________________________________________________

Кафедра права
_____________________________________________________________________________
Адреса: 03037, Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]
Facebook


Завідувач кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Григор'єва Вікторія Василівна
E-mail: [email protected]


Кафедра здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями та рівнями освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
-081 Право

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
-081 Право

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (аспірантура)
- 081 – Право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
- 293 – Міжнародне право
Здобувачам вищої освіти спеціальностей 081 «Право» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»), 293 «Міжнародне право» (ОС «Бакалавр»), 281 «Публічне управління та адміністрування» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр») надається можливість обирати дисципліни циклу загальної та циклу професійної підготовки, що сприяє формуванню soft skills.

Здобувачі вищої освіти спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» проходять практичну підготовку в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у юридичних осіб приватного сектору економіки.

З 2007 року на економіко-правовому факультеті працює Юридична клініка, яка об'єднує студентів-правознавців з метою вдосконалення практичних навичок шляхом надання безкоштовної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення. З березня 2021 р. Юридична клініка Маріупольського державного університету офіційно включена до Асоціації юридичних клінік України.

Наукова діяльність

Держбюджетні теми кафедри

 • 2013-2015 рр. «Правове забезпечення та імплементація європейських стандартів в сфері надання освітніх послуг в Україні» (номер державної реєстрації 0112U005927)
 • 2013-2015 рр. «Конституційна реформа в Україні і впровадження сучасних стандартів в області прав людини в контексті європейських інтеграційних і глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U005928)
 • 2012-2014 рр. «Формування правового механізму забезпечення європейських стандартів в умовах міждержавної інтеграції України» (номер державної реєстрації 0111U010449)

  Комплексні теми кафедри

 • 2021-2025 рр. «Розвиток та практична реалізація правової доктрини в Україні в умовах європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0121U109366), керівник – к.ю.н., доцент Князькова Л.М.

 • 2016-2020 рр. «Проблеми та перспективи розвитку національної правової системи України в умовах європейської міждержавної інтеграції» (номер державної реєстрації 0116U000048)
 • 2008-2011 рр. «Актуальні конституційні та міжнародно-правові проблеми становлення, розвитку та функціонування публічної влади в Україні в умовах міждержавної інтеграції» (номер державної реєстрації 0108U008427)

  За останні п’ять років викладачі кафедри опублікували близько 300 наукових праць, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus International та ін.), які активно цитуються науковою спільнотою. Співробітники кафедри вносять суттєвий вклад у підвищення наукового рейтингу Маріупольського державного університету.

  Наукові та навчально-методичні видання викладачів кафедри


  Фахове видання: Збірник «Вісник МДУ. Серія: Право»

  Збірник «Вісник МДУ. Серія: Право» (ISSN 2226 – 3047) заснований у 2011 р. з метою охоплення широкого кола питань сучасної юридичної науки. Тематичне розмаїття статей охоплює питання щодо: актуальних проблем теорії держави і права, публічного та приватного права, дотримання та захисту прав людини та верховенства права.

  Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (Наказ № 627 від 14.05.2020 р.) видання включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі юридичних наук з присвоєнням категорії «Б».

  Всі серії наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету» включено в міжнародну наукометричну базу даних «Index Copernicus International» (Польща) та інші міжнародні наукометричні бази даних.

  З 2008 року започатковане проведення і щороку у березні кафедра права та публічного адміністрування проводить Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики», яку включено до переліку конференцій Міністерства освіти і науки України. За результатами роботи конференції друкуються збірники наукових робіт
  (Архів: 2023 р.; 2022 р.; 2020 р.; 2019 р.; 2018 р.; 2017 р.; 2016 р.; 2015 р.; 2014 р.; 2013 р.)


  Студентська наука

  Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є розвиток студентської науки. Дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти пов'язується з актуальними проблемами формування сучасної правової системи України та зарубіжних країн.

  Студенти активно приймають участь у багатьох регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. За результатами наукової діяльності здобувачів вищої освіти спеціальностей «Право», «Міжнародне право» щороку публікується тези доповідей і наукових статей у фахових виданнях України.

  На базі Маріупольського державного університету щороку організовується проведення Декади студентської науки, яка має на меті розвиток наукового потенціалу здобувачів вищої освіти і набуття ними навичок публічних виступів. До участі залучаються здобувачі вищої освіти всіх спеціальностей.
  (Архів збірників Декади студентської науки економіко-правового факультету: 2023; 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016).

  У рамках наукової роботи кафедри функціонують студентські наукові товариства «Актуальні проблеми публічно-правових галузей» (науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Камардіна Ю.В.). Члени товариства відвідують засідання, присвячені обговоренню найбільш актуальних проблем в сфері державотворення та правотворення, захисту прав людини та громадянина.

  З 2021 року на базі Маріупольського державного університету здобувачами вищої освіти спеціальності «Право» створена ініціативна група ELSA (European Law Students` Association). ELSA – платформа для розвитку наявних навичок та набуття нових знань, яка надає можливість спілкування з досвідченими фахівцями сфери права, а також набуття нового досвіду через співпрацю з зарубіжними правниками та студентами.
 • uCoz