___________________________________________________________________________________________

Кафедра системного аналізу та інформаційних технологій
_______________________________________________________________________________________________
Адреса: 03037, Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]
Facebook
Instagram


В. о. завідувача кафедри – кандидат технічних наук, доцент Мартинюк Ганна Вадимівна


Кафедра системного аналізу та інформаційних технологій є випусковою кафедрою, що готує фахівців за наступними освітніми програмами:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека

Профіль
Інформаційний буклет

• 122 Комп’ютерні науки

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
124 Системний аналіз


124 Системний аналіз (ОС бакалавр, ОС магістр)
Системний аналітик – одна з новітніх професій, що базується на ІТ-технологіях та математичному моделюванні. Системний аналітик завдяки своїй універсальній підготовці здатен вирішувати проблеми і завдання високого рівня в будь-яких сферах діяльності людини. Випускники спеціальності Системний аналіз можуть обіймати посади:
• Аналітик, бізнес-аналітик, аналітик вимог;
• Розробник, адміністратор та аналітик баз даних та баз знань;
• Керівник відділу інформаційних технологій;
• Data Scientist;
• Спеціаліст з Big Data;
• Спеціаліст з технологій Business Intelligence;
• QA-інженер, тестувальник інформаційних систем та програм;
• Спеціаліст з ІТ-консалтингу та інші.

125 Кібербезпека (ОС бакалавр)
Майбутні фахівці з кібербезпеки вивчають новітні методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та руйнівних програмних впливів, захист інформації в інформаційно-комунікаційних мережах та системах, сучасні операційні системи, набувають навичок з алгоритмізації та програмування, що надає змогу вирішувати практичні завдання з організації кібербезпеки.

122 Комп’ютерні науки (ОС бакалавр)
Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де експлуатують або розробляють комп'ютерні інформаційні системи, в фірмах-розробниках інформаційних технологій, а також у наукових та навчальних закладах на посадах: системний адміністратор, адміністратор інформаційних систем, аналітик, розробник інформаційних систем та моделюючих комплексів.

Окрім зазначених спеціальностей, члени кафедри викладають цикл інформатичних та математичних дисципліни на всіх спеціальностях МДУ.

За кафедрою закріплено дві навчальні лабораторії, в яких проводяться практичні та лабораторні заняття:
- Лабораторія системного аналізу;
- Лабораторія інформаційної та кібербезпеки

До лекційних, практичних та лабораторних занять активно залучаються фахівці-практики, які мають великий досвід роботи в комерційній розробці інформаційних технології та програмних додатків, забезпечення кібербезпеки на підприємстві.

Наукова робота викладачів кафедри, студентів, які навчаються за освітніми програмами «Системний аналіз», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки» спрямована на дослідження теоретичних і практичних проблем розвитку інформаційних технологій у галузі природничих та технічних наук, здійснення системного аналізу діяльності підприємств та їх окремих підрозділів, формалізованого опису бізнес-процесів; створення програмного забезпечення, оброблення даних та роботи з базами даних, безпеки інформаційних систем та криптографічного захисту інформації, тощо. Дослідження проводяться у межах трьох комплексних наукових держбюджетних тем.

Кафедра є організатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті, економіці, виробництві».

Навчання проходить згідно освітньої програми, яка складена відповідно до вимог стандартів вищої освіти, компетенцій компаній-партнерів кафедр та інноваційного змісту навчання. Все це реалізується в навчальному процесі через складання структурно-логічної схеми, навчального плану, робочих навчальних планів на поточний рік.

Практичні навички студенти, здобувають під час щорічних практик на промислових, фінансових та інших підприємствах, де існують аналітичні або інформаційно-технічні відділи, чи підрозділи захисту інформації.

Види практик:
- навчальна практика – І курс;
- виробнича практика – ІІ-ІV курси;
Наукова діяльність

Наукова робота викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти спеціальностей «Системний аналіз» та «Кібербезпека» спрямована на дослідження застосування математичних методів, інформаційних технологій і теорії прийняття рішень для визначення оптимальної стратегії при функціонуванні складних, технічних, соціально-економічних та освітніх систем.

За останні п’ять років викладачі кафедри опублікували близько 200 наукових праць, які включені до найбільш авторитетних міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science), які активно цитуються міжнародною науковою спільнотою, отримали кілька патентів на корисну модель. Співробітники кафедри вносять суттєвий вклад у підвищення наукового рейтингу Маріупольського державного університету.

Студентська наука

Навчальний процес здобувачів освіти спеціальностей 124 «Системний аналіз» та 125 «Кібербезпека» проходить у результативному поєднанні навчання та наукових досліджень студентів під керівництвом викладачів кафедри.

На кафедрі діють студентські наукові товариства:
- Методи і моделі управління складними системами різної природи.
- Технології кібербезпеки

Під час організації студентської наукової діяльності використовуються наступні напрями наукової роботи:
- Виконання здобувачами різнорівневих завдань у межах певних навчальних дисциплін, що стосуються аналізу актуальних наукових джерел та нормативної бази з галузі інформаційних технологій, написання тез та наукових статей, підготовка презентацій та наукових доповідей тощо.
- Участь студентів у щорічній Декаді студентської науки МДУ з публікацією тез доповідей у збірнику наукових праць, в рамках якої кафедрою системного аналізу та інформаційних технологій проводиться засідання секції «Математичні методи, інформаційні технології в освіті, науці, економіці і виробництві».
- Участь студентів у щорічній Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті, економіці, виробництві», секція 1. Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці та освіті, секція 2. Математичні методи, моделі та інформаційні технології у професійній діяльності, секція 3. Інформаційні технології та кібербезпека.
- Участь студентів у наукових круглих столах з питань кібербезпеки та актуальних проблем дослідження складних систем різної природи.
- Участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях під керівництвом викладачів кафедри.
- Участь у реалізації наукової теми кафедри: «Розробка програмного та науково-методичного забезпечення для практичної підготовки здобувачів вищої освіти» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ № 0120U100594, 2010-2023 рр.).
- Участь здобувачів у дослідженнях за індивідуальними темами викладачів, під час освітнього процесу, написання курсових та кваліфікаційних робіт, результатом чого є одноосібні та спільні публікації у наукових виданнях.

Партнери кафедри:

- Національний авіаційний університет (м. Київ)
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
- Національний університет «Запорізька політехніка»
- Державний університет телекомунікацій (м. Київ)
- Бердянський державний педагогічний університет
- ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
- Департамент кіберполіції Національної поліції України
- ГУ Національної поліції України в Донецькій області
- ДП «Маріупольський морський торговельний порт»
- ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
- ПрАТ «МК «Азовсталь»
- ПАТ «ПУМБ»
- Департамент інформаційних технологій Маріупольської міської ради
-ТОВ «ІТ-Арсенал» (м. Маріуполь)
- ТОВ «ZSOFT» (м. Харків)
- ТОВ «ТВП «ФОРМАТ»
- ТОВ «Єдина точка доступу»
- ТОВ «Інтегровані системи безпеки»
- 1991 Mariupol (Центр розвитку стартапів)

Роботодавці:

- Департамент кіберполіції Національної поліції України
- ГУ Національної поліції України в Донецькій області
- ДП «Маріупольський морський торговельний порт»
- ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
- ПрАТ «МК «Азовсталь»
- ПАТ «ПУМБ»
- Департамент інформаційних технологій Маріупольської міської ради
- ТОВ «ТВП «ФОРМАТ»
- ТОВ «Єдина точка доступу»
- ТОВ «Інтегровані системи безпеки»
uCoz