__________________________________________

Кафедра економіки праці
________________________________________________
Адреса: 03037, Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]
Facebook
Instagram


Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Калініна Світлана Петрівна


Кафедра функціонує у складі економіко-правового факультету МДУ з 1 листопада 2022 року. Вона забезпечує підготовку фахівців нової формації у сфері економіки, якісні характеристики яких відповідають вимогам сучасного конкурентного ринку праці.

Кафедра є випусковою і забезпечує підготовку наступними спеціальностями та рівнями освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
- 051 – Економіка (ОПП «Управління персоналом та економіка праці»)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
- 051 – Економіка (ОПП «Управління персоналом та економіка праці»)
Наукова діяльність

До основних напрямів наукової роботи кафедри належать:
1. Видання монографій та наукових посібників за результатами роботи наукової школи з питань міжнародного ринку праці, а також здійснення досліджень, присвячених сучасним проблемам управління людськими ресурсами.
2. Проведення щорічних конференцій і круглих столів, присвячених проблемам регулювання ринку праці, соціальної економіки та політики.
3. Підготовка аспірантів, докторантів.
4. Розробка наукової теми 0122U201429 (2022-2025 рр.) «Світовий ринок праці в умовах глобальних трансформацій економічного розвитку»

Триває безперервна співпраця з науковими установами, ЗВО та партнерами стейкхолдерами, зміст якої полягає у спільному рецензуванні та представленні статей в українських та зарубіжних наукових журналах, виданні навчально-методичних матеріалів за курсами кафедри, обміні професорсько-викладацьким складом з метою проведення короткострокових лекційних курсів, участі у роботі екзаменаційних комісій, спільній роботі наукових шкіл та ін.

Налагоджено співробітництво з партнерами стейкхолдерами з метою забезпечення спрямованості процесу викладання на вирішення практичних проблем регулювання ринку праці, задоволення потреб економіки в людських ресурсах.


Студентська наука

Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є розвиток студентської науки.

Тематика дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти пов’язана з актуальними проблемами функціонування соціально-економічної сфери.


Партнери кафедри:

- Академія економічних наук України
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- Київський державний торговельно-економічний університет
- Приазовський державний технічний університет (м. Дніпро)
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ);
- Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування (м. Київ)
- ТОВ «СТІРОЛБІОФАРМ» (м. Київ)
- ТОВ «ІСТ–ВЕСТ КОНСАЛТИНГ» (м. Київ)
- Перша міжнародна рекрутингова компанія «ІСТ-ВЕСТ» (м. Київ)


З метою проведення наукових досліджень та вирішення практичних питань щодо підготовки висококваліфікованих фахівців відповідно до потреб ринку праці налагоджено співпрацю з іноземними партнерами:
- Факультет економіки і менеджменту Університету Міколаса Ромеріса (Литва)
- Компанія «PriceFormer Europe» (Німеччина)
- Retirement Partners (США)

uCoz