__________________________________________________________________________________________________

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
______________________________________________________________________________________________________
Адреса: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]
Facebook
Instagram


В.о.завідувача кафедри – кандидат економічних наук, доцент Захарова Ольга Володимирівна


Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин забезпечує профільну підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальностями:

Бакалаврський рівень:
- 051 Економіка (ОПП Міжнародна економіка)
- 292 Міжнародні економічні відносини (ОПП Міжнародний бізнес)

Магістерський рівень:
- 051 Економіка (ОПП Міжнародна економіка)
- 292 Міжнародні економічні відносини (ОПП Міжнародний бізнес)

Освітньо-науковий рівень:
- Економіка (ОНП Економіка)
- Міжнародні економічні відносини (ОНП Міжнародні економічні відносини)

У 2016 р. ліцензовано підготовку докторів філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», а у 2018 р. – за спеціальністю 051 «Економіка» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. У 2017 р. відкрито докторантуру зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини.

Логічним продовженням наукової діяльності кафедри у сфері фахової підготовки кадрів стало відкриття у 2014 р. спеціалізованої вченої ради К 12.093.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» у Маріупольському державному університеті, яку очолив д.е.н., проф. Чентуков Ю.І. З березня 2017 р. по липень 2019 р. головою спецради був д.е.н., проф. Макогон Ю.В.
Наукова діяльність

Наукова робота викладачів та здобувачів кафедри ЕМЕВ спрямована на дослідження теоретичних і практичних проблем розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, висвітлення актуальних питань інтеграційних процесів та регіоналізації світового господарства, міжрегіонального співробітництва, забезпечення міжнародної та національної безпеки, євроінтеграційних спрямувань України в умовах глобалізації.

Протягом останніх років дослідження виконуються відповідно до наступних науково-дослідних тем:
– держбюджетна тема «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції» (номер державної реєстрації 0111U010450, 2012-2014 рр.; керівники – д. політ. н., проф. Балабанов К. В., д. е. н., проф. Булатова О. В.);
– держбюджетна тема «Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 015U003043, 2015-2017 рр.; керівник – д. е. н., проф. Булатова О. В.);
наукова тема «Теоретико-методологічне забезпечення та розробка інструментарію модернізаційної моделі регіонального розвитку в нових територіально-просторових умовах» (номер державної реєстрації 0118U0000551, 2018-2020 рр.; керівник – д. е. н., проф. Булатова О.В.);
– наукова тема «Формування економічної безпеки країн Центральної та Східної Європи в міжнародному безпековому середовищі» (номер держреєстрації 0121U110940; 2021-2023 рр.; керівник – д. е. н., проф. Булатова О.В.).

Результатами проведення наукових досліджень викладачів кафедри є видання монографій «Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір» (2007), «Розвиток світового ринку туристичних послуг» (2009), «Формування валютної політики країн світу в сучасних умовах» (2009), «Потенціал розвитку світової транспортної системи» (2012), «Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів» (2012), «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції» (2014), «Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції» (2017), «Розвиток інтеграційних процесів в умовах глобальної регіоналізації» (2017); підготовка навчальних посібників з грифом МОН «Міжнародний банківський бізнес» (2003), «Міжнародні ринки ресурсів» (2006), «Міжнародна економіка» (2011), «Міжнародний туризм» (2012), «Міжнародні фінанси» (2013); підготовка посібників з грифом університету «Міжнародна інвестиційні діяльність» (2016), «Міжнародний маркетинг» (2019), «Міжнародні фінанси» (2019), конспектів лекцій, методичних розробок до навчальних курсів; публікація наукових статей у фахових виданнях, іноземних виданнях і виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, зокрема, Web of Science, та тез доповідей; захист дисертацій.

Кафедра є організатором щорічного проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір», у якій беруть участь науковці з Польщі, Грузії, Молдови та інших країн. Співорганізаторами конференції є Познанський державний економічний університет (Польща), Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія), Кагульський державний університет імені Б. П. Хаздеу (Молдова), Комратський державний університет (Молдова), Господарська академія імені Д. А. Ценова (м. Свіштоф, Болгарія), Департамент з питань економіки Маріупольської міської ради, Відділення у м. Маріуполь Донецької торгово-промислової палати.

З 2011 року кафедра видає науковий журнал «Вісник МДУ. Серія: Економіка», який входить до міжнародних наукометричних баз даних і має статус фахового видання у галузі економічних наук.

Науково-експертна робота викладачів кафедри охоплює участь у роботі наукової ради МОН України секції «Економіка», спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій Маріупольського державного університету, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Тернопільського національного економічного університету (у якості членів ради, опонентів та рецензентів).

Результати наукових розробок викладачів кафедри економіки та міжнародних економічних відносин мають практичне значення і використовуються в діяльності органів місцевої влади, підприємств, організацій та установ м. Маріуполя та Донецької області.

Суттєва увага на кафедрі приділяється формуванню якісного науково-педагогічного складу. Розвиток кадрового потенціалу здійснюється за наступними напрямками:
- підготовка фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі МДУ з спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Економіка»;
- підвищення кваліфікації у формі проходження наукових та науково-методичних стажувань;
- проходження курсів підвищення кваліфікації;
- участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах.

Важливе місце у роботі викладачів кафедри відводиться керівництву науково-дослідною роботою студентів, які є переможцями та лауреатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Міжнародна економіка», Міжнародного конкурсу студентських науково-дослідних і проектно-творчих робіт (м. Кременчук), Міжнародного конкурсу студентських науково-дослідницьких робіт з економіки на базі Комратського державного університету (Республіка Молдова), учасниками ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з міжнародної економіки, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.


Партнери кафедри

Органи місцевої влади, підприємства, організації, установи
- Донецька обласна державна адміністрація
- Департамент з питань економіки Маріупольської міської ради
- Відділення у м. Маріуполі Донецької торгово-промислової палати
- АТ «Перший український міжнародний банк»
- АТ КБ «Приватбанк»

Університети-партнери
Зарубіжні:
‑ Піттсбурзький університет (США): https://www.pitt.edu/
‑ Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі (Грузія): https://www.tsu.ge/
‑ Познанський економічний університет (Республіка Польща): https://ue.poznan.pl/pl/
‑ Комратський державний університет (Республіка Молдова): https://kdu.md/gag/
‑ Кагульський державний університет ім. Богдана Петричейку Хашдеу (Республіка Молдова): http://www.usch.md/
‑ Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (Республіка Молдова): http://www.usarb.md/
‑ Господарська академія імені Д.А. Ценова, м. Свіштов (Болгарія): https://www.uni-svishtov.bg/
‑ Західний університет Тімішоара (Румунія): https://www.uvt.ro/ro/
‑ Університет Вітаутаса Великого та Університет імені Миколаса Ромериса (Литовська Республіка): https://www.vdu.lt/en/
Вітчизняні:
‑ Київський національний торговельно-економічний університет: https://knute.edu.ua/
- Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: http://www.iir.edu.ua/
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана: https://kneu.edu.ua/
- Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України: http://ief.org.ua/
- Тернопільський національний економічний університет: https://www.tneu.edu.ua/
- Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця): https://www.donnu.edu.ua/uk/
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг): http://donnuet.edu.ua/
- Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»: http://www.nmu.org.ua/ua/
- Львівський торговельно-економічний університет: http://www.lac.lviv.ua/
- Полтавський університет економіки і торгівлі: http://www.puet.edu.ua/
- Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка: https://nupp.edu.ua/
- Львівський інститут економіки і туризму: http://www.liet.lviv.ua/
- Бердянський університет менеджменту і бізнесу: http://www.bumib.edu.ua/uk
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: https://pnu.edu.ua/
- ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»: https://pstu.edu/uk/

uCoz